O CENTRUM 

Zespół CENTRUM EDUKACJI I KOMUNIKACJI tworzą specjaliści z bogatym doświadczeniem, którzy od kilku lat pracują z dziećmi z różnymi zaburzeniami i problemami psychoruchowymi. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje, ciągle szkolimy się i rozwijamy. Do każdego pacjenta podchodzimy w sposób szczególny- indywidualny, cechuje nas zaangażowanie i profesjonalizm. 

Tworzymy zintegrowane środowisko logopedyczno-pedagogiczne, którego podstawową zasadą jest praca zespołowa. Oznacza to, że zarówno diagnoza, jak i zindywidualizowane programy terapeutyczne są wspólnie opracowywane i realizowane przez logopedów i pedagogów. Taka formuła pracy pozwala na zwiększenie efektywności kompleksowego działania.

Naszym celem jest niesienie pomocy, a dzięki szerokiej ofercie nasza pomoc jest skuteczna i efektywna. Służymy pomocą także rodzicom, ukierunkowując ich na pracę w środowisku domowym.

Centrum prowadzi i organizuje:

-szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC przeznaczone dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami mających problemy w porozumiewaniu w formie indywidualnej oraz formie szkoleń grupowych.

-Mini turnusy komunikacyjne nastawione na rozwój komunikacji dla pacjentów z całej Polski.

Do z korzystania z naszych usług zapraszamy:

 • osoby niemówiące, z trudnościami w porozumiewaniu się
 • osoby z opóźnionym rozwojem mowy
 • osoby z afazją
 • osoby z autyzmem
 • osoby z Zespołem Aspergera
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • osoby z porażeniem mózgowym
 • specyficzne i niespecyficzne zaburzenia rozwoju mowy

OFERTA CENTRUM

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA- KOLD

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD to test służący do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Test uzyskał pozytywną rekomendację Polskiego Związku Logopedów.

Konstrukcja testu KOLD umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych obszarach badania logopedycznego prawidłowo, czy wykazuje nieprawidłowości. 

Badanie testem umożliwia diagnozę dzieci w 12 grupach wiekowych w następujących obszarach:

A. Rozumienie mowy
B. Nadawanie mowy
C. Reakcje słuchowe
D. Narządy mowy
E. Artykulacja i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia)
F. Umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia)

Na podstawie https://www.komlogo.pl/

 

 

DIAGNOZA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO-KORP

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego są nowym, standaryzowanym narzędziem diagnostycznym, które służy ocenie rozwoju dziecka w sferze:

 • Rozwoju ruchowego (m.in. napięcie całego ciała, sprawność aparatu ruchu).
 • Zdolności motorycznych (motoryka duża i motoryka mała – sprawność dłoni i palców).
 • Lateralizacji (ocena wiodącego oka, ręki i nogi).
 • Spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
 • Spostrzegania słuchowego.
 • Funkcjonowania emocjonalno-społecznego,komunikowania się i mowy.
 • Funkcji behawioralnych (zachowanie).
 • Rozwoju od 1 miesiąca życia do 11 miesiąca życia.
 • Rozwoju od 1 roku życia do 2 lat i 11 miesięcy.
 • Kompetencji przedszkolnych (od 3,0 do 5,11 r.ż.).
 • Kompetencji szkolnych (od 6,0 do 9,11 r.ż.).

Istotną zaletą narzędzia KORP jest możliwość diagnozowania dzieci już od pierwszego miesiąca życia do wieku 9 lat i 11 miesięcy. 

Na podstawie https://www.komlogo.pl/

Diagnoza czytania i pisania – KOCP

METODA STRUKTURALNA

Podczas badania narzędziem KOCP ocenia się: umiejętność czytania (rozpoznawanie liter, odczytywanie sylab, wyrazów, zdań), umiejętność pisania (pisanie liter, sylab, wyrazów, zdań, tekstów), percepcję słuchową (analiza i synteza słuchowa, różnicowanie paronimów, powtarzanie rymowanek, wyodrębnianie głosek), percepcję wzrokową, sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, lateralizację oraz motywację do pisania i czytania. 

Metoda Strukturalna
Metoda Strukturalna powstała z myślą o dzieciach i osobach dorosłych, którzy mają szczególne problemy w nabywaniu umiejętności czytania i pisania. 

Na podstawie https://www.komlogo.pl/

Diagnoza Oceny Języka Dziecka – KOJD-Afa

Karty Oceny Języka Dziecka-AFA - KOJD-AFA są narzędziem do oceny niedokształcenia mowy o typie afazji u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

KOJD-AFA obejmuje diagnozę rozwoju funkcji językowych takich jak:
- rozumienie,
- powtarzanie,
- nazywanie,
- mowa dialogowa, opowieściowa, spontaniczna,
- podsystem fonetyczno-fonologiczny,
- podsystem fleksyjno-składniowy,
- podsystem leksykalno-semantyczny,
- podsystem pragmatyczny.

Na podstawie https://www.komlogo.pl/

Ocena gotowości szkolnej – badanie testem KOGS

KOGS umożliwia ocenę dzieci w 13 obszarach umiejętności, a opracowane normy pozwalają nauczycielowi na zorientowanie się, czy dane dziecko rozwija się prawidłowo w poszczególnych obszarach, czy też wymaga dodatkowego wsparcia edukacyjno-terapeutycznego. 

Celem badania Kartami Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS jest określenie stopnia przygotowania poszczególnych dzieci do podjęcia nauki szkolnej, określenie poziomu ich umiejętności w kolejnych obszarach badania, wychwycenie dzieci z problemami i w konsekwencji skierowanie ich na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowanie dla nich indywidualnych programów wspomagania rozwoju. Diagnoza testem KOGS może również pomóc rodzicom w poznaniu poziomu przygotowania ich dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Na podstawie https://www.komlogo.pl/

 

Terapia logopedyczna

Prowadzona w Centrum terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez korygowanie zakłóceń występujących podczas komunikowania się. 

Dziecko objęte terapią logopedyczną po wnikliwej diagnozie logopedycznej będzie miało opracowany indywidualny program logopedyczny dostosowany do umiejętności, możliwości psychofizycznych i deficytów.

Cele terapii logopedycznej: 

- kształtowanie kompetencji językowych,

- rozwijanie słownika mowy biernej i czynnej,

- usprawnianie aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego,

korekcja wad wymowy,

- doskonalenie umiejętności sfery poznawczej, społęczno-emocjonalnej,

wypracowanie alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji.

Terapia komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC

Metoda przeznaczona jest dla osób, które nie mogą mówić lub nie używają mowy do komunikacji, często mając także problemy z rozumieniem mowy. Celem pracy terapeutycznej jest znalezienie takiego sposobu, który stanie się dla osoby niemówiącej stałym sposobem na porozumiewanie się z innymi oraz będzie czuła się cześcią naszego społeczeństwa.

Pracując z osobami niemówiącymi wykorzystujemy wiele metod i technik, w zależności od preferencji, możliwości rozwojowych oraz od ich poziomu komunikacyjnego. Poprzez różne strategie komunikacyjne, techniki dostępu, systemy znaków oraz dostosowane indywidualnie pomoce komunikacyjne tworzymy zastępcze systemy językowe.

Kinesiotaping logopedyczny

Kinesiotaping logopedyczny jest narzędziem z powodzeniem stosowanym w terapii dzieci  i dorosłych  z zaburzeniami motorycznymi w obrębie jamy ustnej np. w celu domknięcia ust w przypadku obniżonego napięcia mięśnia okrężnego ust, mięśnia bródkowego, mięśni żuchwy, mięśni policzkowych. Aplikacja plastrów ma na celu wzmocnienie mięśni w obszarze ustno-twarzowym oraz przywrócenie prawidłowych (fizjologicznych) czynności motorycznych takich jak: oddychanie nosem, prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, dojrzałe połykanie z językiem znajdującym się na górnych dziąsłąch i podniebieniu twardym.

Elektrostymulacja w logopedii

Elektrostymulacja to nowoczesna metoda wspomagająca proces leczenia ortodontycznego i terapii logopedycznej. Zabieg polega na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie. To metoda pobudzająca i pozwalająca wzmocnić uszkodzone lub osłabione mięśnie podniebienia miękkiego, języka, warg. Elektrostymulacja oddziałuje na cały aparat artykulacyjny, zmusza go do większego wysiłku, a tym samym zdecydowanie usprawnia realizację poszczególnych głosek.

Masaż logopedyczny

Masaż logopedyczny to metoda wspomagająca pracę narządów artykulacyjnych poprzez regulację napięcia mięśni twarzy i jamy ustnej.  Masaż logopedyczny twarzy i jamy ustnej polecany jest szczególnie dzieciom z różnorodnymi zaburzeniami sfery oralnej, ale również osobom bez problemów tego typu, jako forma zabawy o charakterze pielęgnacyjno-usprawniającym.

Terapia ręki

Terapia ręki jest terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych.

Gimnastyka korekcyjna 

Celem gimnastyki korekcyjnej jest profilaktyka oraz leczenie wad postawy u najmłodszych. Polega  na wzmacnianiu konkretnych partii mięśni, poprawie ich wytrzymałości oraz na kształtowaniu i utrwalaniu nawyków dotyczących utrzymywania prawidłowej postawy.

Terapia integracji bilateralnej

Integracja Bilateralna – to współpraca i koordynacja podczas wykonywania określonego ruchu przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów. Koordynacja i współpraca w czasie działania obu stron ciała – przodu i tyłu, prawej i lewej strony, góry i dołu. Przed rozwojem dwustronnej koordynacji, dziecko skutecznie wykorzystuje każdą stronę ciała, ale ma trudności w korzystaniu z obu stron równocześnie.

 

Snoezelen, czyli terapia światłem

Terapia światłem znana również jako terapia Snoezelen to bardzo szerokie pojęcie, które odnosi się zarówno do leczenia światłem o różnym natężeniu i barwie, jak i praktyk terapeutycznych mających na celu pobudzanie zmysłowe i stymulowanie prawidłowego rozwoju dziecka. 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Sherborne w swoich podstawowych założeniach ma rozwijać poprzez ruch trzy następujące aspekty: świadomość własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomość przestrzeni i działania w niej, dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Terapia neurorehabilitacyjna na systemie C-Eye

C-Eye® PRO umożliwia dostosowanie terapii do możliwości i potrzeb pacjenta. Sesje diagnostyczne i terapeutyczne polegają na wybieraniu przez pacjenta wyświetlanych na ekranie treści. Obserwacja oraz analiza zaznaczanych przez pacjenta odpowiedzi umożliwia obiektywną diagnozę i skuteczną terapię – przede wszystkim: wzroku, słuchu oraz funkcji poznawczych.

System C-Eye nowoczesny system, który śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia alternatywną komunikację i efektywną terapię osób po udarach, wybudzonych ze śpiączki i w innych, równie ciężkich stanach neurologicznych.

 

Arteterapia

Termin arteterapia pochodzi od słów ars, czyli sztuka, oraz therapeuein, czyli leczenie. Istnieje wiele definicji tego terminu. Według tej najbardziej uniwersalnej jest to jednak wykorzystywanie w procesie terapeutycznym różnych form sztuki – muzyki, plastyki, tańca, teatru, rzeźby – przy czym na dalszy plan schodzi tu wartość artystyczna dzieła. Większe znaczenie przypisuje się samemu procesowi tworzenia oraz jego wpływowi na samopoczucie psychiczne i fizyczne osoby, która jest poddawana takiej terapii.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna (inaczej nazywana reedukacją albo zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi) jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które powodują trudności w czytaniu, pisaniu czy nauce matematyki. Z jednej strony polega na usprawnianiu z pomocą terapeuty zaburzonych funkcji, a z drugiej – doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte. 

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Podczas zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych kształtujemy u dzieci i młodzieży postawę m.in.:

 • właściwego rozumienia i nazywania przeżywanych emocji,
 • bezpiecznego przeżywania i reagowania na doświadczane emocje,
 • komunikowania o tym, co czujemy,
 • kontroli swojego zachowania przy doświadczaniu silnych emocji,
 • pracy i nawiązywania relacji w grupie,
 • przestrzegania reguł zasad i norm społecznych
 • odpowiedzialności za innych, chęci niesienia pomocy oraz empatii.

Czytanie uczestniczące

Czytanie uczestniczące (interactive reading/shared reading), nazywane również czytaniem interaktywnym, jest formą wspólnego czytania przez dorosłego i dziecko (użytkownika AAC), podczas którego dziecko nie tylko słucha i patrzy na tekst, ale także jest aktywne w możliwy dla siebie sposób.

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna, inaczej stosowana analiza zachowania, oparta została o podstawowe procesy uczenia się. Jej podstawowym celem jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Również zmniejszenie zachowań zakłócających proces nauki oraz utrzymanie efektów w terapii w czasie. Terapia behawioralna wykorzystuje się również w celu rozwijania umiejętności językowych oraz komunikacyjnych dziecka, a także w celu poprawy koncentracji i uwagi, rozwoju umiejętności społecznych, umiejętności poznawczych oraz pamięci.

MASAŻ SHANTALA

Masaż jest doskonałą formą terapii u dzieci z nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym. Przynosi dobre rezultaty w przypadku dzieci z porażeniem dziecięcym, czy zespołem Downa.

Wśród efektów związanych z zastosowaniem tej techniki masażu można wymienić proces wyciszenia i uspokojenia pobudzonego malucha, wspomagania pracy Ośrodkowego Układu Nerwowego i nerwów obwodowych, układu oddechowego.
 

GPS Rozwój przez zabawę

Growth Through Play System  jest metodą niedyrektywną, rozwojowo – relacyjną. (GPS) to program wspierania rozwoju dziecka,  koncentrujący się na podstawowej kwestii- problemach w nawiązywaniu adekwatnych kontaktów społecznych.

 

Terapia ogólnorozwojowa

Dziecko poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju aktywnościach ćwiczy motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową, prawidłową postawę ciała, rozwija koncentrację uwagi, uruchamia wyobraźnię i wrażliwość.