Terapia logopedyczna

Terapia AAC

Terapia neurorehabilitacyjna na systemie C-Eye

Terapia pedagogiczna

Terapia ręki

Terapia Integracji Bilateralnej

Gimnastyka korekcyjna

Mini turnusy komunikacyjne

Szkolenia otwarte na terenie Polski

Szkolenia zamknięte na terenie Polski

Witam na stronie Centrum Edukacji i Komunikacji Joanna Pachutko, które powstało w wyniku doświadczenia zawodowego oraz pasji do pracy z drugą osobą w zakresie rozwijania sfery porozumiewania się.

Zapraszam do miejsca, gdzie oferowana jest profilaktyka, diagnoza, terapia mowy i komunikacji dla dzieci i dorosłych z  miejscowości Suwałk oraz z całej Polski.

Centrum prowadzi i organizuje:

-szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC przeznaczone dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami mających problemy w porozumiewaniu w formie indywidualnej oraz formie szkoleń grupowych.

-Mini turnusy komunikacyjne nastawione na rózwój komunikacji dla pacjentów z całej Polski.

Do z korzystania z usług zapraszam:

  • osoby niemówiące, z trudnościami w porozumiewaniu się
  • osoby z opóźnionym rozwojem mowy
  • osoby z afazją
  • osoby z autyzmem
  • osoby z Zespołem Aspergera
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną
  • osoby z porażeniem mózgowym
  •  specyficzne i niespecyficzne zaburzenia rozwoju mowy

Oferowane usługi

Terapia logopedyczna

Prowadzona w Centrum terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez korygowanie zakłóceń występujących podczas komunikowania się. 

Dziecko objęte terapią logopedyczną po wnikliwej diagnozie logopedycznej będzie miało opracowany indywidualny program logopedyczny dostosowany do umiejętności, możliwości psychofizycznych i deficytów.

Cele terapii logopedycznej: 

- kształtowanie kompetencji językowych,

- rozwijanie słownika mowy biernej i czynnej,

- usprawnianie aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego,

korekcja wad wymowy,

- doskonalenie umiejętności sfery poznawczej, społęczno-emocjonalnej,

wypracowanie alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji.

 

 

 

 Terapia komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC

Metoda przeznaczona jest dla osób, które nie mogą mówić lub nie używają mowy do komunikacji, często mając także problemy z rozumieniem mowy. Celem pracy terapeutycznej jest znalezienie takiego sposobu, który stanie się dla osoby niemówiącej stałym sposobem na porozumiewanie się z innymi oraz będzie czuła się cześcią naszego społeczeństwa.

Pracując z osobami niemówiącymi wykorzystuje wiele metod i technik, w zależności od preferencji, możliwości rozwojowych oraz od ich poziomu komunikacyjnego. Poprzez różne strategie komunikacyjne, techniki dostępu, systemy znaków oraz dostosowane indywidualnie pomoce komunikacyjne tworzę zastępcze systemy językowe.

Terapia neurorehabilitacyjna na systemie C-Eye

System C-Eye nowoczesny system, który śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia alternatywną komunikację i efektywną terapię osób po udarach, wybudzonych ze śpiączki i w innych, równie ciężkich stanach neurologicznych.

System C-Eye jest wyrobem medycznym spełniającym wymagania europejskiej dyrektywy medycznej.

93/42/EEC oraz norm zharmonizowanych: PN-EN 60601-1-2:2007+AC:2010  i  PN-EN 60601-1:2011+A11:2011

Zastosowanie systemu C-Eye w rehabilitacji neurologicznej ma naukowe podstawy i opiera się na dwóch właściwościach: plastyczności mózgu (neuroplastyczności) i darwinizmie neuronalnym. Dzięki zadaniom i aktywnościom zawartych w  systemie C-Eye, prowadząc terapię rozwijamy komunikację, sprawczość, funkcje poznawcze, koordynację i uwagę wzrokową, myślenie przyczynowo- skutkowe, orintację w czasie, zdolności matematyczne i inne.

 

Terapia ręki

Terapia pedagogiczna

Gimnastyka korekcyjna

Sensoplastyka

Szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej 

Mini Turnusy komunikacyjne

Centrum Edukacji i Komunikacji Joanna Pachutko

Kontakt

+48 668443861

terapiamowyaac@interia.pl

Adres

ul. Bydgoska 34 16-400 Suwałki